تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 1 
1385 
فقه و معارف اسلامی 
قم 
0.00 
سطح 2 
1388 
فقه و معارف اسلامی 
قم 
0.00 
سطح 3 
1392 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
سطح 4 
1397 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
دکترا 
مشغول 
فلسفه اسلامی 
قم 
0.00